Hi My friend

Thailand

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

การสอบ TU-GET

วันนี้มีข่าวดีๆจะมาบอกเพื่อนสำหรับการสอบ TU-GET
วัตถุประสงค์
           ข้อสอบ TU-GET เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หรือผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง

        การจัดสอบ สำหรับปี 2555 มี 13 ช่วงสอบ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คือ

   ช่วงที่            สมัคร/ชำระเงิน          วันสอบ ค่าสมัครสอบ 500.-
   1/5516 - 30 ธันวาคม 255415 มกราคม 2555   สมัครทาง Online
   2/551 - 15 มกราคม 255529 มกราคม 2555   สมัครทาง Online
   3/551 - 15 กุมภาพันธ์ 255526 กุมภาพันธ์  2555   สมัครทาง Online
   4/551 - 15 มีนาคม 255525 มีนาคม 2555   สมัครทาง Online
   5/551 - 15 เมษายน 255529 เมษายน 2555   สมัครทาง Online
   6/551 - 15 พฤษภาคม 255527 พฤษภาคม  2555   สมัครทาง Online
   7/551 - 15 มิถุนายน 255524 มิถุนายน 2555   สมัครทาง Online
   8/551 - 15 กรกฎาคม 255529 กรกฎาคม  2555   สมัครทาง Online
   9/551 - 15 สิงหาคม 255526 สิงหาคม  2555  สมัครทาง Online
   10/551 - 15 กันยายน 255530 กันยายน  2555  สมัครทาง Online
   11/551 - 15 ตุลาคม 255528 ตุลาคม  2555  สมัครทาง Online
   12/551 - 15 พฤศจิกายน 255525 พฤศจิกายน  2555  สมัครทาง Online
   13/551 - 15 ธันวาคม 255523 ธันวาคม  2555  สมัครทาง Online

การสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไป (ใช้รหัสบัตรประชาชนในการสมัคร )
           1. สมัครสอบ online ที่ : http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
           2. พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินและนาไปชาระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา 
           3. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ
1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ท่าน โปรดนำบัตรประชาชน
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบเพื่อเข้าสอบ)
 นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ  
           4. ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์
(สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)
            5. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวเข้าไปในห้องสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ

สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (ใช้รหัสบัตรนักศึกษาในการสมัคร )
           1. สามารถใช้สิทธิ์สอบ  โดยชำระค่าสมัครสอบ 40.-บาท 
ปีละ 1 ครั้ง เฉพาะ ช่วงที่ 5 เดือน พฤษภาคม หรือ 10 เดือน ตุลาคม
           2. ให้สมัครสอบ Online ที่: http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx

           3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
           4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ
ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้
ใช้บัตรนักศึกษาเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ)
 นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ
           5. กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาเข้าสอบถ้าไม่แต่งชุดนักศึกษา
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
           6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนน ทางเว็บไซต์ หลังจากสอบ 
1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ
ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)
            7. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวเข้าไปในห้องสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ
หมายเหตุ ยกเว้นนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคบัณฑิตและนักศึกษา SIIT ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได


สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755, 0-2613-3101-3 ต่อ 105, 106
โทรสาร 0-2623-5138

หมายเหตุ โอนเงินและสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วง หรือคืนเงิน
           ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อ้างอิง: http://litu.tu.ac.th/th2011/Banner/06/Thai/tuget1.php


ใครที่อยากเรียน ธรรมศาสตร์ในหลักสูตร

อินเตอร์ก็มาสอบกันได้นะ แต่อยากมากๆๆ

สู้ๆ จร้า

นาย พงศกร หรั่งทอง 5/8 เลขที่ 45

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น